• Laman Utama
 • Orang Awam
 • Polisi Hak Pesakit dan Keluarga

Polisi Hak Pesakit dan Keluarga

 • Hak Pesakit Terhadap Rawatan Perubatan

 

 • Pesakit dan Keluarga boleh mendapatkan maklumat dengan mudah mengenai jenis-jenis perkhidmatan yang ada ditawarkan oleh hospital ini kepada orang ramai.
 • Setiap pesakit berhak mendapat rawatan dan penjagaan yang cekap tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama, taraf warganegara, kepercayaan politik serta status ekonomi dan sosial.
 • Pesakit berhak untuk mendapatkan perkhidmatan penterjemahan sekiranya menghadapi halangan dari segi bahasa (language barrier), sekiranya perkhidmatan ini dapat ditawarkan.
 • Perawatan perubatan yang diberikan kepada pesakit hendaklah sangat bertimbang rasa, mencerminkan rasa hormat yang tinggi kepada pesakit dan kerahsiaannya sentiasa dipastikan terjaga pada setiap masa tertakluk kepada keadaan semasa. Pesakit diberi privasi semasa perawatan dijalankan pada setiap masa, sebaik yang mungkin.
 • Pegawai yang merawat pesakit hendaklah memperkenalkan diri dan jawatan kepada pesakit dan keluarga.
 • Pesakit dan keluarga pesakit (sekiranya kebenaran diberi oleh pesakit) diberikan penerangan yang memadai dari semasa ke semasa oleh Pegawai Perubatan/Pakar yang merawat tentang status penyakit, keputusan ujian klinikal, diagnosis dan rawatan. Prognosis penyakit, pemeriksaan dan rawatan susulan selepas pesakit dibenarkan pulang ke rumah turut diterangkan dan termasuk rujukan ke klinik Pakar HSAS serta fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan kediaman pesakit.

Hasil perbincangan hendaklah didokumenkan dalam rekod perubatan pesakit. Pesakit juga diberitahu tentang haknya untuk mendapatkan konsultasi dan rawatan dari hospital swasta.

 • Pesakit diberi hak penglibatan langsung dalam hal pengurusan pesakit iaitu peluang memberi kerjasama yang bersesuaian dalam proses kerja serta memberi pertimbangan kepada keputusan klinikal. Pesakit diberi peluang untuk membuat keputusan memilih atau menolak perawatan yang dicadangkan dan berhak membuat pillhan untuk mendapatkan perawatan di luar hospital / swasta / pihak kedua setelah mendapat penerangan lanjut dari pihak hospital. Pesakit juga diberikan hak membuat keputusan jika terlibat dengan projek penyelidikan atau ujian klinikal dan dalam kes di mana ingin meninggalkan fasiliti perkhidmatan bercanggah dengan nasihat Pegawai Perubatan. (AOR).
 • Pesakit diberi kaunseling yang bersesuaian sebelum meluluskan permohonan pesakit yang ingin meningkalkan hospital bercanggah dengan nasihat Pegawai Perubatan.
 • Pesakit diberi maklumat mengenai polisi dan peraturan hospital di mana berkaitan dan apabila digunapakai.
 • Pesakit berhak diperiksa status kesakitan yang dialaminya dan mendapat perawatan kesakitan yang mencukupi.
 • Pesakit diberi nasihat tentang anggaran kos perbelanjaan rawatan sebelum rawatan dimulakan.
 • Jika diperlukan, pesakit disediakan dengan maklumat tentang jenis-jenis bantuan kewangan yang ada dan nama organisasi di mana bantuan boleh diperolehi.
 • Maklumat mengenai tanggungjawab pesakit dan keluarga ada disediakan dan disampaikan kepada setiap pesakit.
 • Pesakit bolen mendapatkan kemudahan lain di hospital ini seperti maklumat tentang promosi kesihatan untuk melicinkan rawatan yang diterima.
 • Pesakit dibenarkan mengakses maklumat umum berkaitan pencapaian aktiviti peningkatan kualiti dan prestasi kerja kakitangan hospital secara umum.
 • Permintaan pesakit atau keluarga pesakit hendaklah selaras dengan keputusan pakar yang merawat. Sekiranya bercanggah, dirujuk kepada Ketua Jabatan dan Pengarah Hospital.
 • Pesakit dan keluarga akan diberi orientasi semasa kemasukan ke wad:
  1. Peraturan, hak pesakit dan keluarga dan polisi hospital
  2. Penerangan tentang caj bayaran hospital
 • Tanggungjawab semasa berada di hospital
 • Pesakit diberi penerangan tentang rawatan penjagaan dan rawatan susulan semasa discaj.
 • Pesakit adalah dilindungi dari terdedah kepada pesakit lain, ahli keluarga, orang awam dan warga hospital semasa:
  1. Pemeriksaan perubatan, konsultasi klinikal/ kaunseling
  2. Tatacara(prosedur) dan rawatan
 • Semua pesakit yang baru dimasukkan ke wad dibuat pemeriksaan berpandukan ‘Proses Kejururawatan’ dan hasil pemeriksaan dimaklumkan kepada Pegawai Perubatan.
 • Semua warga kerja di hospital yang menjalankan perkhidmatan dalam rawatan kepada pesakit perlu mematuhi etika kerja mengikut bidang masing-masing.

 

 

 • Hak Pesakit Kepada Keperluan Nilai-Nilai Kerohanian dan Keagamaan
 • Pesakit dan keluarga diberitahu tentang prosedur untuk keperluan bantuan keagamaan mengikut kepercayaan masing-masing. Senarai jabatan / persatuan keagamaan untuk dihubungi disediakan.
 • Pesakit dibenarkan menerima wakil-wakil keagamaan mengikut kepercayaan pesakit semasa di hospital.
 • Pesakit atau keluarga pesakit boleh menerima bantuan / lawatan dari NGO yang berdaftar atau diluluskan oleh Pengarah Hospital (Rujuk garis panduan NGO atau Jawatankuasa Sukarelawan Hospital).
 • Pesakit dibenarkan membuat pilihan menu mengikut kepercayaan dan pegangan nilai (contoh: menu vegetarian).
 • Hak Privasi Pesakit

 

 • Pesakit diberi hak privasi semasa konsultasi, pemeriksaan fizikal dan semasa menjalani prosedur atau rawatan yang dilakukan oleh Pegawai Perubatan atau kakitangan tertentu supaya pesakit tidak terdedah kepada pesakit atau kakitangan lain ataupun dari kalangan anggota keluarganya.
 • Pesakit diberi hak untuk bersetuju atau tidak bagi sebarang bentuk fotografi atau rakaman video diambil keatasnya semasa dirawat di hospital ini.

 

 • Hak Keselamatan Harta Benda Pesakit
 • Pesakit dan keluarga akan dimaklumkan bahawa hospital tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan, kecurian atau kerosakan harta benda orang awam.
 • Pihak hospital mesti memaklumkan kepada pesakit bahawa harta benda seperti telefon bimbit, barang kemas, wang yang banyak tidak digalakkan dibawa semasa berada di dalam wad. Pihak hospital akan menyediakan peti keselamatan harta benda pesakit untuk pesakit yang masuk:
  1. Secara kecemasan
  2. Menjalani pembedahan rawatan harian (day care)
  3. Tidak sedarkan diri/meninggal dunia.
 • Harta benda pesakit akan disimpan atas kehendak pesakit untuk tujuan keselamatan semasa pesakit tidak mampu menjaga keselamatan harta benda tersebut seperti pesakit menjalankan pembedahan dan tiada saudara mara di sampingnya untuk menjaga harta tersebut.

 

 • Hak Keselamatan Pesakit Dari Kecederaan.

 

 • Pihak hospital bertanggungjawab untuk mengelakkan pesakit dan waris daripada kecederaan oleh pesakit lain, pelawat dan anggota hospital atau oleh pesakit itu sendiri.
 • Semua pesakit dan keluarga pesakit diberi orientasi tentang pelan wad serta pintu kecemasan semasa kemasukan ke wad dan borang orientasi perlu ditandatangani.
 • Semua pesakit akan dipakaikan tag nama semasa berada dalam hospital dengan maklumat:
  1. Nama pesakit, nombor kad pengenalan / no. pendaftaran
  2. Tarikh kemasukan
 • Pesakit yang datang atau dibawa ke hospital untuk tujuan rawatan tanpa identifikasi / pengenalan akan dirujuk kepada pihak polis bagi mencari ahli keluarga/waris untuk tujuan penuntutan pesakit.
 • Pelawat di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan melawat kecuali dalam kes - kes tertentu dan pelawat dihadkan kepada 2 orang bagi setiap pesakit di luar waktu melawat.
 • Jadual masa melawat pesakit di wad disediakan. Pelawat yang datang melawat di luar masa melawat akan diperiksa terlebih dahulu (termasuk semua barang yang dibawa bersama) oleh pegawai keselamatan. Pelawat disuruh mendaftarkan kehadiran dan akan diminta memakai kad pelawat di sepanjang waktu berada dalam wad.
 • Pesakit tidak dibenarkan keluar dari kawasan hospital tanpa kebenaran, termasuklah kawasan di luar halaman hospital.
 • Hak Pesakit Kanak-kanak, pesakit dengan kecacatan fizikal dan mental, pesakit koma dan pesakit warga tua.
 • Pesakit golongan ini berhak dilindungi daripada ancaman kecederaan fizikal dan juga sebarang bentuk ancaman lain seperti buli, kecuaian rawatan, ataupun penangguhan rawatan secara tidak wajar.
 • Pesakit golongan ini berhak diberi bantuan keselamatan keluar dari bangunan hospital sekiranya berlaku bencana besar dalam bangunan hospital.
 • Penjaga dibenarkan bagi kes-kes tertentu yang berisiko (kecuali di Unit Rawatan Rapi) seperti berikut: -
  1. Kanak-kanak/ bayi
  2. Pesakit OKU
  3. Warga emas, pesakit selepas pembedahan, pesakit koma
  4. Pesakit kurang upaya mental (mental disabilities)

Penjaga melindungi pesakit daripada kecederaan kemalangan dan daripada ancaman buli oleh pesakit lain atau perawat, kecuaian rawatan atau penangguhan rawatan tanpa sebab serta membantu pesakit keluar dari bangunan hospital ketika bencana.

 

 

 

 

 • Rekod Perubatan Pesakit (Bertulis)

 

 • Semua maklumat pesakit adalah SULIT dan dilindungi oleh Akta dan Undang- Undang (Medical Act 1971) dan merujuk kepada garis panduan. Pesakit berhak diberitahu semasa orientasi bahawa rekod perubatannya sentiasa disimpan sebagai maklumat sulit.
 • Pesakit berhak memohon melalui Unit Rekod Perubatan untuk kebenaran mengeluarkan maklumat perubatannya tetapi tidak akan dilindungi oleh akta dan undang-undang (Rujuk kepada Polisi Laporan Perubatan).
 1. Permohonan laporan perubatan boleh dibuat secara langsung atau melalui pos oleh pesakit itu sendiri, ibubapa/penjaga (bagi pesakit berumur 18 tahun ke bawah), dari waris untuk suami/isteri/Anak/Adik Beradik & Ibubapa atau Agen/Wakil (Insuran, Peguam dan lain-lain).
 1. Surat Keizinan: Permohonan laporan perubatan melalui pihak ketiga perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 16/2010: Garispanduan Penyediaan Laporan Perubatan di Hospital Perubatan.
 • Surat keizinan tidak diperlukan oleh Polis Diraja Malaysia, Mahkamah, dan mana- mana agensi yang telah diberi kuasa untuk mendapatkan Laporan Perubatan seseorang pesakit (untuk tujuan siasatan).
 1. Laporan perubatan hendaklah disediakan dengan lengkap, jelas dan teratur dan menggunakan bahasa yang mudah difahami.
 1. Laporan perubatan hendaklah disiapkan tidak melebihi tempoh masa yang ditetapkan iaitu 4 minggu.
 1. Pemohon laporan perubatan perlu diberikan orientasi menggunakan senarai semak orientasi atau dokumen lain yang ada berkaitan dengan peraturan permohonan dan penyediaan laporan perubatan.
 • Pesakit diminta memberi keizinan terlebih dahulu sebelum maklumat mengenai penyakitnya yang tidak diliputi oleh undang-undang dapat dikeluarkan. Untuk tujuan ini, pesakit perlu membuat permohonan rasmi dengan mengisi borang KKMLP/1/2008 dan menyertakan bersama salinan-salinan dolumen yang diperlukan.
 • Polisi Penyerahan Laporan Perubatan kepada pemohon:
  1. Laporan Perubatan hanya dikeluarkan melalui Jabatan/ Unit Rekod Perubatan.
 • Pemohon digalakkan mengambil sendiri Laporan Perubatan mereka. Laporan boleh diserahkan kepada wakil sekiranya ada surat turun kuasa yang jelas.
 • Rekod Perubatan Pesakit (RRP) adalah dikategorikan sebagai dokumen SULIT menurut etika perubatan. Kerahsiaan dan keselamatan kandungannya perlu sentiasa dijaga dan maklumat di dalamnya perlu sentiasa dipastikan tidak diubah/pindah oleh mana-mana pihak yang tidak berkaitan.
 1. Secara umumnya keselamatan RPP adalah tanggungjawab Pengarah Hospital. Ketua Jabatan Rekod Perubatan adalah bertanggungjawab mengurus dan menjaga RPP di Jabatan Rekod Perubatan.
 1. Polisi Pengendalian dan penjagaan Keselamatan RPP adalah mengikut garis panduan Pengendalian dan Pengurusan RPP, Pekeliling KKM iaitu PKPK Bil17/2010 dan Garispanduan Keselamatan Rekod Perubatan (Dokumen No 3), Unit Maklumat dan Dokumentasi KKM, Tarikh: Februari 1993.
 • Peraturan pengeluaran RPP:
 1. Memastikan maklumat permohonan pinjaman diisi dengan lengkap dengan menggunakan Borang Permohonan Pinjaman Rekod Perubatan Pesakit.
 2. Menggunakan “Tracer Card” bagi menggantikan RPP yang dikeluarkan dari ruang simpanannya. RPP yang dikeluarkan perlulah direkodkan.
 3. Memastikan RPP dipulangkan dalam masa tempoh 14 hari bekerja.
 • Penglibatan Dalam Proses Penjagaan/Perawatan Pesakit

 

 • Pesakit berhak mendapatkan maklumat berkaitan proses penjagaan pesakit seperti maklumat mengenai keadaan pesakit, pengesahan nama penyakit yang dihidapi dan pelan perawatan yang akan dilakukan daripada Pakar /Pegawai Perubatan yang merawat pesakit serta rawatan yang diberikan.
 • Pesakit dan keluarga berhak diberi maklumat mengenai perkembangan proses rawatan dan penjagaan pesakit termasuk perkembangan penyakit yang tidak diduga di mana bersesuaian. Penyampaian maklumat ini mestilah direkodkan dalam fail rekod pesakit.
 • Pesakit berhak untuk merahsiakan maklumat penyakitnya dari pengetahuan keluarga. Keluarga/penjaga sah tidak berhak merahsiakan maklumat penyakit daripada pesakit.
 • Pakar /Pegawai Perubatan bertanggungjawab untuk memberitahu pesakit tentang perkembangan keadaan pesakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit termasuk kesan sampingan dan tindak balas terhadap rawatan yang diberi.
 • Pesakit dan keluarga berhak memilih untuk menerima atau tidak rawatan yang diberi, termasuk hak untuk mendapatkan pendapat kedua daripada pihak ketiga.

Bagi pesakit yang dalam keadaan tenat dan memilih untuk menerima rawatan, rawatan ‘conservative’ adalah mengikut prosedur “Palliative Care Management” (Terminally ill patients).

Bagi pesakit dan keluarga pesakit yang memilih untuk tidak menerima rawatan di hospital dan memilih untuk discaj, borang discaj atas risiko sendiri (AOR’/AMA’) perlu ditandatangani oleh pesakit atau keluarga pesakit setelah penerangan terperinci tentang risiko tindakan yang diambil diterangkan oleh Pakar / Pegawai Perubatan.

 • Pesakit dan keluarga pesakit berhak untuk menangguhkan perawatan setelah penerangan terperinci diberitahu olen Pegawai Perubatan yang merawat pesakit kecuali dalam kes kecemasan (life-saving).
 • Semua keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pesakit dan keluarga akan direkodkan di dalam rekod perubatan pesakit.
 • Kakitangan klinikal serta pengamal perubatan diberi latihan tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam menyokong dan menggalakkan penglibatan pesakit dalam proses rawatan.

 

 • Hak Pesakit berkaitan kemahuan dan Pilihan Pembatalan Khidmat Resusitasi / “Witholding Resusitative Services” (WRS) atau “Do Not Resuscitate” (DNR).
 • Panduan pembatalan resusitasi yang digunapakai oleh HSAS adalah seperti dalam Buku ICU Management Protocol, Bab No.12 Witholding and Withdrawal of Life Support Therapy in the ICU. Prinsip WRS atau DNR adalah sama seperti Etika Perubatan iaitu:
 1. Beneficence (to do good)
 2. Non-maleficence (to do no harm)
 • Autonomy
 1. Social justice
 2. Trustworthiness
 • Pesakit diberi hak autonomi jika kemampuan boleh membuat keputusan sendiri adalah disahkan teguh (intact): Pesakit boleh memilih untuk menolak rawatan resusitasi dan hasrat (wishes) pesakit adalah dihormati walaupun ianya boleh menyebabkan kematian.
 • Semua pesakit tenat atau nazak diberikan standard penjagaan yang sama-rata. Mereka akan dilayan dengan bermaruah, penuh hormat dan rasa simpati. Privasi dan kerahsiaan pesakit adalah dihormati pada setiap masa.
 • Bagi pesakit yang tidak lagi mampu membuat keputusan sendiri, ahli keluarga terdekat menjadi pengganti membuat keputusan sama ada memilih atau menolak DNR.
 • Bagi pesakit yang telah tenat/nazak, ahli keluarga pesakit tersebut diberi kelonggaran memilih salah satu atau kombinasi rawatan berikut iaitu ‘Conservative Management’, rawatan ‘Pain Management’, dan sokongan psikologi dan emosi serta keperluan ‘Spiritual Support’.
 • Pihak hospital menghormati permintaan pesakit yang ‘terminally ill’ seperti memberi kelonggaran kepada keluarga pesakit yang terdekat untuk melawat pesakit.
 • Permintaan pesakit dan keluarga pesakit untuk memilih ‘Do Not Resuscitate (DNR)’ akan didokumenkan di dalam nota kes pesakit.

 

 

 

 • Hak Pesakit Mendapatkan Pemeriksaan dan Rawatan lanjut kepada Simptom Penyakit Merbahaya.

 

 • Pesakit diberi hak untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut dan rawatan yang bersesuaian jika pesakit mengadu simptom penyakit yang boleh membawa mudarat fizikal dan psikologikal.
 • Kakitangan klinikal dan pengamal perubatan memahami implikasi aduan simptom pesakit dan akan memeriksa dan merawat dengan serta merta simptom tersebut.
 • Semua pemeriksaan dan perancangan perubatan pesakit direkodkan dengan lengkap dan dirahsiakan.
 • Hak Pesakit Berkaitan Penjagaan Pesakit di saat akhir (End of Life)
 • Perbincangan berkaitan pengambilan keputusan End of Life melibatkan pesakit jika pesakit masih berkemampuan membuat keputusan.
 • Pesakit dan keluarga akan diberikan masa yang mencukupi untuk mencapai keputusan berkaitan end-of-life. Jika berlaku ketidaksefahaman, pesakit diberi hak berikut:
 1. Rawatan percubaan dalam masa yang singkat dengan matlamat yang jelas
 2. Pendapat perubatan kedua (Second opinion)
 • Sokongan daripada pihak ketiga seperti penasihat spiritual.
 1. Panduan strategi komunikasi end-of-life yang baik adalah seperti dalam muka surat 82, Buku Protocol Management in ICU yang disediakan oleh Anesthesia Programme & Cawangan Kualiti Penjagaan Kesihatan.
 • Hak pesakit berkaitan memberhentikan sokongan pernafasan (Withdrawal of Life Support):
 1. Semua alat sokongan nyawa diteruskan sehingga pesakit dan keluarga sudah diberikan masa bersama yang cukup.
 2. Keselesaan pesakit dijaga supaya bebas dari kesakitan, kesesakan nafas yang teruk, rasa haus dan lapar.
 • Pemberhentian ubat vasopressor dan mesin ventilator dibuat hanya apabila keluarga sudah bersedia.
 1. Bunyi alarm pada peralatan monitor dipadam supaya tidak memberi gangguan.
 2. Kebersihan diri pesakit dan maruahnya sentiasa dijaga pada sepanjang masa.
 3. Pengesahan kematian pesakit mesti disampaikan kepada keluarga dengan penuh rasa simpati dan menggunakan bahasa yang lembut.
 • Hak Pesakit Menyalurkan aduan, Kemusykilan /Permasalahan Pesakit
 • Setiap pesakit dan keluarga pesakit dimaklumkan tentang cara untuk menyalurkan kemusykilan atau cadangan melalui Pegawai Perhubungan Awam atau peti cadangan.
 • Pesakit hendaklah dipastikan memahami penerangan yang diberikan. Jika sekiranya pesakit tidak memahami bahasa yang digunakan maka bantuan diperlukan untuk mencari jurubahasa (sekiranya ada) atau menggunakan bahasa yang mudah difahami.
 • Pesakit dilibatkan dalam Kajian Kepuasan Pelanggan untuk mendapatkan maklumbalas bagi tujuan penambahbaikan perkhidmatan.
 • Pesakit mempunyai hak untuk menyuarakan masalah yang dihadapi sekiranya terdapat mana-mana perkara yang tidak memuaskan hati berkaitan rawatan atau tidak berpuas hati dalam proses penjagaan perawatan mereka dan masalah tersebut tidak dapat dirungkaikan.
 • Sekiranya wujud sebarang masalah, pesakit boleh berbincang dengan kakitangan/penyelia/pegawai perubatan di wad/jabatan yang berkaitan atau Pegawai Khidmat Sosial. Jika masalah berlarutan, pesakit boleh menghubungi Pegawai Perhubungan Awam atau menyalurkan aduan rasmi melalui surat rasmi, e-mel, borang aduan (peti cadangan disediakan di setiap unit/jabatan) dan melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) ataupun Biro Pengaduan Awam (BPA).
 • Sekiranya aduan pesakit tidak ditangani sehingga memuaskan hati pesakit, pesakit berhak meminta semakan kepada:
 • Pengarah Hospital
 • Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.
 • Hak Pesakit Mendapatkan Kesinambungan Rawatan selepas Discaj.
 • Pesakit berhak diberi tarikh temujanji untuk berjumpa Pegawai Perubatan bagi tujuan pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pakar hospital yang berkenaan atau di mana-mana fasiliti kesihatan yang berhampiran.
 • Pesakit yang terlantar dan memenuhi kriteria boleh dirujuk ke Perkhidmatan Perawatan Domisiliari (PPD) untuk membantu pesakit meneruskan rawatan dan penjagaan di rumah selepas discaj dari hospital.
 • Pesakit yang sesuai akan diberi maklumat tambahan berkaitan Perkhidmatan Perawatan Domisiliari dalam bentuk brochure/risalah.

“INFORMED CONSENT”/ KEIZINAN

Penjelasan:

Setiap orang dewasa berhak untuk menentukan ujian, posedur dan perawatan terhadapnya kecuali dalam keadaan kecemasan dan pesakit tidak sedarkan diri di mana pembedahan diperlukan tanpa kebenaran untuk menyelamatkan nyawa. ‘Informed consent’ bermaksud mendapatkan persetujuan yang sah dan bertulis secara sukarela daripada pesakit sendiri atau waris yang sah bagi pesakit di bawah umur (berumur di bawah 18 tahun) dan pesakit yang menghadapi masalah tahap kekeliruan atau masalah mental.

Jenis prosedur: Rujuk Lampiran- Senarai Prosedur Yang Memerlukan Keizinan ‘Informed Consent’.

Pada umumnya, tiada prosedur, pemeriksaan, pembedahan, atau rawatan mungkin boleh diambil ke atas pesakit tanpa keizinan pesakit itu.

Polisi berkaitan pengambilan ‘Informed consent’ daripada pesakit atau waris pesakit. Pesakit atau waris yang akan menandatangani borang keizinan pembedahan / prosedur mestilah:

 1. Berumur lebih 18 tahun
 2. Mempunyai kemampuan mental untuk memahami prosedur yang akan dilakukan
 3. Faham keputusan yang dibuat olehnya dari segi risiko dan akibat sekiranya pembedahan tidak dilakukan

Pengamal Perubatan Berdaftar mestilah menerangkan dengan jelas prosedur atau pembedahan sebelum ianya dilakukan ke atas pesakit serta maklumat yang disampaikan kepada pesakit dan waris didokumenkan di dalam Rekod Perubatan pesakit. Pesakit atau waris diberi penerangan yang jelas tentang prosedur atau pembedahan yang akan dijalankan termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin berlaku termasuk penerangan sekiranya prosedur atau pembedahan tidak dilakukan. Patient information sheet’ perlulah diberikan kepada pesakit untuk dibaca, dibincang dan membuat sebarang pertanyaan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sebelum menandatangani keizinan pembedahan.

Borang keizinan pembedahan hendaklah ditandatangani tanpa pengaruh dari mana-mana pihak (kecuali untuk kes kecemasan). Perincian maklumat/tatacara, tujuan dan risiko pembedahan/prosedur yang diterangkan hendaklah direkod ke dalam nota pesakit. Tandatangan saksi juga akan diambil dan dimasukkan dalam nota pesakit.

Dalam kes kecemasan, di mana pesakit tidak berupaya dan waris pesakit tidak dapat dihubungi, dua orang pakar perubatan hendaklah bersetuju dan menandatangani borang keizinan pembedahan. Keizinan dan usaha-usaha menghubungi saudara mara/waris didokumenkan dalam nota kes pesakit.

Sekiranya pesakit:

 1. Di bawah umur (18 tahun) atau tidak mempunyai tahap kesedaran penuh maka ibu bapa atau waris yang sah hendaklah menandatangani borang keizinan pembedahan/prosedur/ rawatan tersebut.
 2. Pesakit yang buta huruf boleh menurunkan cap jari tangan sama ada kiri atau kanan dan ditanda dengan symbol ‘X’ serta ditulis nama jari yang digunakan untuk melengkapkan borang keizinan pembedahan.
 • Untuk pesakit yang mengalami masalah mental, waris yang sah atau pegawai yang diberi mandat oleh undang-undang/ polisi dalam sesebuah institusi boleh menandatangani borang keizinan pembedahan/ prosedur/ rawatan tersebut sekiranya ketiadaan waris.
 1. Untuk pesakit yang di bawah umur tetapi sudah berkahwin, maka pesakit atau waris yang sah berhak untuk menandatangani borang keizinan pembedahan/prosedur/rawatan tersebut.

Kategori waris yang dibenarkan menandatangani Borang Keizinan (Consent Form) pembedahan ialah:

 1. lbu/bapa yang sah jika pesakit seorang kanak-kanak atau di bawah umur 18 tahun
 2. Suami atau isteri yang sah
 3. Anak yang sah
 4. Penjaga yang sah
 5. Adik beradik

Tempoh Kesahihan Keizinan

 1. Borang keizinan pembedahan adalah sah laku digunakan bagi tempoh satu minggu bagi prosedur yang ‘invasive’. Keizinan ini sah laku selagi dalam tempoh tersebut keadaan penyakit yang dialami oleh pesakit tidak berubah. (MMC Guideline Consent for Treatment of Patients by Registered Medical Practitioners)
 2. Jika perubahan berlaku dalam bentuk presentasi penyakit, perkembangan klinikal penyakit atau fenomena penyakit, maka keizinan yang baru mesti diperolehi daripada pesakit.
 • Jika berlaku perubahan kepada keadaan status penyakit dalam tempoh tersebut sehingga memerlukan penilaian semula prosedur yang telah dirancang lebin awal, maka pengamal perubatan yang merawat pesakit perlu meminta keizinan yang baru.
 1. Jika keizinan sudah diperolehi tetapi prosedur yang dirancang telah ditangguhkan terutama bila mana pesakit dibenarkan pulang ke rumah, keizinan baru perlu diperolehi sebelum pemeriksaan, prosedur, pembedahan atau rawatan diberikan semula.
 2. Jika keizinan diperolehi semasa pesakit diperiksa di klinik, maka pesakit perlu diberi penerangan semula setelah dimasukkan ke dalam wad mengenai prosedur, pembedahan, rawatan atau pemeriksaan serta maklumat penting dalam borang keizinan baru boleh diambil atau menggunakan keizinan terdahulu yang tidak melebihi 30 hari dari tarikh yang asal.

(MMC Guideline Consent for Treatment of Patients by Registered Medical Practitioners)

Pengamal Perubatan yang boleh mendapatkan tandatangan: - Pengamal Perubatan yang mempunyai nombor pendaftaran tetap dari Majlis Perubatan Malaysia, MMC (Malaysian Medical Council).

Kategori:

 1. Pegawai Perubatan Pakar
 2. Pegawai Perubatan

Untuk prosedur pergigian, tandatangan boleh diambil oleh Pengamal Pergigian yang berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia, MDC (Malaysian Dental Council).

Dokumen yang berkaitan dalam proses pengambilan ‘Consent’ daripada pesakit:

 1. ‘Standard Operating Procedure’ untuk pengambilan ‘Consent’
 2. Borang ‘Consent’
 • Patient Information Sheet untuk rawatan prosedur yang berkaitan

Keizinan Untuk Fotografi/Multimedia

 1. Keizinan untuk mengambil gambar, video atau apa-apa multimedia diambil menggunakan Surat Kebenaran Pesakit (HSAS-HEI 04).
 2. Pesakit berhak untuk bersetuju memberi keizinan untuk tujuan tertentu sahaja, contohnya, pesakit hanya membenarkan pengambilan gambar untuk kegunaan diagnostik, rawatan dan akademik tetapi bukan untuk pengajaran.
 • Serkiranya ini berlaku, Pengamal Perubatan yang mengambil persetujuan perlu memotong bahagian yang berkenaan dalam borang keizinan, sama ada pengambilan gambar dibenarkan untuk kegunaan:
 1. Diagnostik;
 2. Rawatan;
 3. Pengajaran;
 4. Akademik;

 

PENYELIDIKAN

 1. Pesakit mempunyai hak memilih untuk bersetuju atau enggan terlibat dalam sebarang penyelidikan, kajian atau ujian klinikal.
 1. Pesakit perlu dimaklumkan tentang faedah-faedah yang boleh didapati, ketidakselesaan yang mungkin akan dialami, kemungkinan risiko-risiko dan komplikasi yang boleh terjadi di sepanjang tempoh penyelidikan, kajian dan ujian-ujian klinikal yang membabitkan manusia sebagai bahan ujian itu dijalankan. Penglibatan pesakit terhadap aktiviti ini amat digalakkan selagi mana faedah daripadanya bersesuaian dengan rawatan pesakit atau keperluan masa hadapan pesakit dan pesakit faham akan risikonya. Penyelidik perlu mendapatkan keizinan pesakit sebelum pembabitan mereka dalam penyelidikan klinikal, siasatan dan ujian-ujian klinikal yang dilakukan.
 1. Penyelidikan yang dijalankan tertakluk kepada Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 10/2015 iaitu Garis Panduan Institut Kesihatan Negara Mengenai Penyelidikan Yang Dijalankan di Institusi Dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia.
 1. Para Penyelidik dalam ujian klinikal (‘clinical trial’) yang diiktiraf telah mengikuti ‘Good Clinical Practice’ dengan jayanya.
 1. Penyelidik bertanggungjawab untuk memberi penerangan yang jelas tentang kajian yang dijalankan kepada pesakit (Malaysian Guidelines for Good Clinical Practice 2018 — 4.8.10)
 1. Penyelidik wajib mematuhi panduan, peraturan termasuk Kod Etika serta prosedur pemilihan dan penyertaan pesakit dalam penyelidikan bagi mempastikan maruah pesakit sentiasa di hormati dan dilayan dengan adil.
 1. Penerangan yang perlu diberikan kepada pesakit dan keluarga pesakit bagi membantu pesakit dalam membuat keputusan untuk menyertai kajian adalah meliputi:
  • Prosedur penyelidikan
  • Faedah dan risiko
  • Keperluan consent daripada pesakit -Tarik diri daripada penyelidikan
  • Penggantungan atau penamatam penyelidikan
 1. Perkembangan status kesihatan pesakit yang telah menyertai penyelidikan mestilah diperiksa dari masa ke semasa oleh penyelidik dan direkod dalam Rekod Perubatan Pesakit (RPP) untuk melindungi kesihatan fizikal dan mental pesakit.
 1. Surat kebenaran ditandatangani oleh pesakit sebelum penyertaan dalam penyelidikan. Adalah dilarang melakukan sebarang prosedur atau pengambilan data sebelum surat kebenaran ditandatangani oleh pesakit.

Polisi Umum Berkaitan Penyelidikan.

 1. Satu Jawatankuasa Penyelidikan diwujudkan di HSAS lengkap dengan terma-terma rujukan yang menerangkan fungsi utamanya.
 1. ‘Standard Operating Procedure’ disediakan sebagai panduan dalam prosedur-prosedur berkaitan dengan penyelidikan, iaitu berpandukan kepada Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 10/2015 iaitu Garis Panduan Institut Kesihatan Negara Mengenai Penyelidikan Yang Dijalankan Di Institusi Dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Malaysian Guidelines for Good Clinical Practice 2018.
 1. Laporan berkala mengenai penyelidikan klinikal mesti dibuat khususnya berkenaan dengan keputusan hasil ujian dan impaknya kepada pesakit.

PENDERMAAN ORGAN

 

HAK PESAKIT BERKAITAN DENGAN PENDERMAAN ORGAN

 

 1. Terdapat polisi dan prosedur yang boleh dijadikan panduan tentang penuaian organ, proses pendermaan dan transplantasi organ serta tisu yang mana seiring dengan etika berkaitan, dengan undang-undang serta peraturan juga nilai-nilai yang diterima masyarakat, kepercayaan dan anutan agama pesakit (rujuk kepada polisi yang disediakan oleh KKM — Organ Donation Manual).
 1. Pesakit dan keluarga akan diberi penjelasan dan kaunseling yang mencukupi mengenai Akta Pendermaan organ, faedah-faedahnya dan risiko- risiko jangka pendek dan jangka panjang, dan bagaimana proses pendermaan dilaksanakan.
 1. Organ dan Tisu hanya didermakan setelah mendapat persetujuan dan kebenaran waris atau ahli keluarga terdekat.
 1. Pewaris berhak untuk menolak pendermaan pada bila-bila masa dia berubah fikiran walaupun Penderma adalah pengikrar dan memenuhi kriteria Pendermaan.
 1. Perolehan Organ, Tisu dan Sel hanya dilakukan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar penuh dibawah Seksyen 14, Akta Perubatan 1977.
 1. Unit Pendermaan Organ menyediakan pasukan Pengamal Perubatan Bebas (Donor advocates) yang berperanan membantu penerima organ dan pasukan transplantasi. Donor Advocates juga membantu penderma organ dalam membuat keputusan dengan memberikan nasihat yang berkecuali (non-partisan) dan objektif.
 1. Penderma organ tidak ada kuasa menentukan jenis pesakit yang patut menerima organ yang didermakan olehnya.
 1. Penuaian organ hanya dilakukan apabila pembedahan itu telah dipastikan tidak mendatangkan mudarat kepada penderma.
 1. Matlamat dari segi faedah yang akan diperolehi daripada pendermaan organ telah dikenalpasti terutama dalam situasi hampir tidak ada risiko di pihak penderma.
 1. Pengagihan organ derma adalah dilakukan secara adil dan saksama dan berdasarkan sepenuhnya kepada taraf kegagalan kesihatan pesakit (penerima) dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan atau status sosial ataupun pengaruh penerima dalam komuniti.
 1. Standard Operating Procedure (SOP) bagi penuaian organ, proses pendermaan and transplantasi organ disediakan mengikut Polisi Transplantasi Organ Kebangsaan oleh KKM.
 2. Unit Pendermaan Organ menyediakan peraturan dan panduan yang jelas berkaitan dengan koordinasi dengan agensi luar yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti penuaian, penyimpanan, pengangkutan dan transplantasi organ.
 1. Unit Pendermaan Organ wajib memberi latihan kepada kakitangannya tentang polisi dan prosedur mengenai pendermaan organ dan transplantasi.

PATIENT CENTERED CARE

Setiap pesakit dan keluarganya yang menerima rawatan di hospital ini, sama ada pesakit luar (termasuk pesakit yang dirujuk dari hospital daerah lain) atau pesakit dalam berhak mendapat perkhidmatan perawatan yang berkualiti, cekap, cost-effective, serta menyeluruh (jika lebih dari satu penyakit) mengikut keperluan rawatan setiap pesakit.

Sehubungan itu, polisi ini diwujudkan untuk mengkoordinasi kerjasama antara pelbagai disiplin perubatan, pembedahan dan sokongan klinikal bagi tujuan memberikan layanan dan rawatan yang memuaskan kepada pesakit.

 

Objektif

 1. Memastikan koordinasi yang effisien dan efektif di kalangan pengamal perubatan professional yang terdiri daripada pelbagai disiplin perubatan. Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang cekap dan optimum seterusnya meningkatkan kualiti kesihatan pesakit.
 2. Memberi keselesaan kepada pesakit dan keluarga dengan memberikan kesemua perkhidmatan yang dikehendaki dalam satu kompleks hospital dan seterusnya menjimatkan masa, tenaga dan kos di pihak pesakit.
 3. Memperkukuhkan semangat kerja berpasukan dan hubungan baik antara anggota pengamal perubatan dari pelbagai jabatan klinikal dan sokongan.

Polisi Berkaitan Patient Centred Care.

 1. Setiap pesakit berhak menerima penjagaan rawatan yang lengkap daripada pelbagai disiplin perubatan mengikut keperluan kesihatan pesakit atau mengikut faktor kesesuaian kepada pesakit terhadap perkhidmatan kesihatan yang terdapat di hospital ini. Faktor kesesuaian pesakit diberi rawatan atau tidak di peringkat awal dan susulan di Hospital Shah Alam antara lain adalah bergantung kepada:
 2. Jenis dan tahap kerumitan rawatan
 3. Diagnosis
 • Jenis ubat dan kelulusan Pegawai Perubatan pakar
 1. Tahap perkembangan pesakit
 2. Jarak kediaman
 1. Pegawai Perubatan sesuatu disiplin yang ingin merujuk pesakit kepada kumpulan disiplin lain seperti ahli farmasi, ahli fisioterapi/carakerja, pergigian dan sebagainya harus mengisi borang rujukan pesakit sebagai dokumen permohonan merujuk pesakit.
 1. Setiap kakitangan hospital dari pelbagai disiplin yang memberi perkhidmatan penjagaan rawatan kesihatan kepada pesakit haruslah membuat dokumentasi di “case note” atau buku Rekod Perubatan Pesakit (RPP)
 1. Butir-butir yang lengkap seperti nama, jenis disiplin, jenis rawatan, jawatan, tarikh, masa dan tandatangan perlulah ada disebut dalam dokumentasi tersebut.
 1. Buku temujanji disediakan kepada pesakit yang menyatakan tarikh temujanji rujukan di Klinik Pakar yang dirujuk jika rawatan susulan masih diperlukan.
 1. Pesakit dan penjaga hendaklah hadir ke Klinik Pakar yang ditentukan lebih awal mengikut tarikh temujanji dan mendaftar di kaunter pendaftaran terlebih dahulu sebelum dibenarkan berjumpa pengamal perubatan.
 1. Pesakit dan Penjaga hendaklah patuh kepada arahan pengamal perubatan sekiranya pesakit dirujuk ke hospital daerah untuk tujuan kesinambungan rawatan susulan. Penamatan rawatan susulan di Hospital Shah Alam mesti dinyatakan dengan jelas dalam buku RPP pesakit.
 1. Pesakit berhak mendapatkan khidmat bekalan ubat selama mungkin selagi mampu disediakan oleh Hospital Shah Alam.
 • 21 April 2021.

Today 98

Yesterday 561

Week 659

Month 4995

Jumlah pengunjung 552015

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Persiaran Kayangan, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.
Tel: 03 5526 3000 / 03 5526 3400 | Faks: 03 5526 3202 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Shah Alam